There Won't Be Next Time

(Source: ayanime, via kazahanaa)

(Source: tan-aka, via uchihadaydreamer)

What’s that supposed to mean? I don’t understand him at all.

(Source: lordzuuko, via nannaseharu)

(Source: kyoncchi, via toukahs)

(Source: e-r-w-i-n, via mitsuyaryo)

Shingeki no Kyojin vs Shingeki no Chibi!

(via nezumura)

momotaromikoshiba:

Yomo, Itori and Uta, Tokyo Ghoul End Card 

(via bojyo)

Dramatical Murder Episode 3:Noiz  ◕ ◡ ◕

(Source: ssousuke, via worldofglass)

Gou Matsuoka

(Source: hamatora, via bojyo)